Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Śląska poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie

Cele główne projektu:

Celem projektu jest stworzenie nowych możliwości do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez realizację prac budowlano-konserwatorskich w Kościele Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Zakres projektu obejmuje wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem substancji zabytkowej obiektu, tj. renowacja ścian, elewacji, schodów, wnętrza kościoła oraz remont nawierzchni obejścia kościoła i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W efekcie projektu powstanie przestrzeń służąca podnoszeniu świadomości zasobów dziedzictwa kulturowego, jego rozpoznawalności, wzmacniania poczucia identyfikacji oraz ochronie wartości społeczno-kulturowych.

Planowane efekty projektu:

Efekty środowiskowe:
– zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do ogrzania budynku
– okresowe zwiększenie emisji zanieczyszczeń powietrza na etapie prowadzenia robót budowlanych,
– okresowe zwiększenie emisji hałasu na etapie prowadzenia robót budowlanych,
Efekty społeczne: – wzrost znaczenia kultury w życiu społeczno-gospodarczym,
– poprawa wizerunku gminy jako ośrodka o charakterze turystyczno-kulturowego,
– nabycie umiejętności realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
– podniesienie atrakcyjności turystyczno-kulturowej regionu poprzez prowadzenie działań kulturalnych w kościele
-podniesienie świadomości zasobów dziedzictwa kulturowego, jego rozpoznawalności
-wzmacnianie poczucie identyfikacji z regionalnym dziedzictwem kulturowym -ochrona wartości kulturowo-społecznych
Efekty gospodarcze:
– wzrost zapotrzebowania na usługi komplementarne w stosunku do działalności wnioskodawcy
– realizowane przez podmioty zewnętrzne w szczególności w sektorach: gastronomicznym, transportowym, hotelarskim (ożywienie społeczno-gospodarcze w wyniku prowadzonych prac).

Wartość projektu: 6 291 280,88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 347 588,73 PLN